คำแนะนำการส่งบทคัดย่อ/บทความ

ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อ

1. ดาวน์โหลดรูปแบบบทคัดย่อ
AbstractFormat_EN.docx
AbstractFormat_EN.pdf
AbstractFormat_TH.docx
AbstractFormat_TH.pdf
FullPaperFormat_EN.docx
FullPaperFormat_EN.pdf
FullPaperFormat_TH.docx
FullPaperFormat_TH.pdf
2. ลงทะเบียน และ Log-in เช้าสู่ระบบเพื่อส่งบทคัดย่อ ลงทะเบียน
3. จัดเตรียมต้นฉบับบทคัดย่อตามรูปแบบที่กำหนดให้
4. เลือกสาขาบทความที่เกี่ยวข้อง
5. เลือกวิธีการเผยแพร่ผลงาน
7. ระบบจะทำการแสดงหมายเลขอ้างอิง (Reference number) ของบทคัดย่อ ซึ่งจะถูกใช้ในกระบวนการต่างๆต่อไปจนจบงานประชุมวิชาการ

หากผู้เขียนต้องการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ ผู้เขียนสามารถพิจารณาและเลือกวิธีการเผยแพร่ผลงานได้ ดังนี้ (เลือกเพียง 1 วิธีการ)

Normal track

วารสารจะเป็นผู้เลือกบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ เมื่อการประชุมวิชาการเสร็จสิ้น

Buildings

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) และ การนำเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ดังนี้

บทคัดย่อ

จะได้รับการพีพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding)

บทความฉบับเต็ม

- จะได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็คทรอนิกส์ (Proceeding E-Document)

- บทความที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมากมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (โดยมีการจัดรูปแบบเอกสารใหม่) ดังนี้


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลับนเรศวร

ต้นแบบ Abstract และ Fullpaper

×

Buildings
Buildings
Buildings
Buildings
Buildings